For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

به سایت دکتر حمید رضا صفوی خوش آمدید.

هنوز هیچ محتوایی برای نمایش در صفحه اصلی ایجاد نشده است.

نشانی دفتر : اتاق شماره 307، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان تلفن : 3913826 311 98+ فکس : 3912700 311 98+ وب سایت : دکتر حمیدرضا صفوی
  • استاد دانشکده مهندسی عمران
زمینه های تحقیقاتی :
  • مدیریت یکپارچه منابع آب
  • مدیریت تلفیقی منابع آب سطحی و زیرزمینی
  • مدلسازي و مدیریت آبهاي زيرزميني
  • ارزیابی و مدیریت خشکسالی

تحت نظارت وف ایرانی